Regulamin konkursów Shining Beats

Regulamin konkursów organizowanych przez portal Shining Beats w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009 nr 201 poz. 1540).

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursów jest portal Shining Beats, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkursy są emitowane na łamach portalu Shining Beats oraz mediów społecznościowych portalu.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród.
 4. Konkursy są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Uczestnikami Konkursu może być każdy bez względu na wiek, płeć, wykonywany zawód itp. Z wyłączeniem:
 • pracowników fundatorów nagród
 • członków redakcji Shining Beats
 • innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu
 • osób najbliższych wobec pracowników i innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu.
 1. Zwycięzców konkursu obowiązuje trwający 90 dni okres karencji. Po jego upłynięciu dana osoba może ponownie brać udział w konkursach organizowanych przez Shining Beats.
 2. Czas trwania konkursu oraz jego zasady ogłaszane są w poście dotyczącym konkretnego konkursu.

§ 2 Warunki uczestnictwa w konkursach

 1. Formuła danego konkursu jest określana przez redakcję Shining Beats. W ustalaniu zasad mogą brać udział partnerzy i/lub sponsorzy.
 2. W przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od wyżej wymienionej, szczegółowy regulamin będzie zamieszczany na stronie shiningbeats.pl.

§ 3 Nagrody

 1. Nagrodami w konkursach mogą być bilety na koncerty, płyty, gadżety, książki bądź inne przedmioty lub świadczenia, których przedmiotem może być konkurs.
 2. Nagrody w każdym przypadku określa Organizator.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny.
 4. Aby potwierdzić odbiór nagrody, należy skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem prywatnych wiadomości na platformie Facebook bądź Instagram.
 5. Niezgłoszenie się po nagrodę w ciągu 24 godzin od daty rozstrzygnięcia konkursu oznacza wygaśnięcie prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec portalu Shining Beats.
 6. W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza ustawową kwotę 760 zł Organizator zobowiązuje się do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody.
 7. W przypadku przeniesienia na inny termin bądź zupełnego odwołania imprezy, na którą bilet jest nagrodą w konkursie, zwycięzcy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny lub wymiana na inną nagrodę, chyba że Organizator zdecyduje inaczej. W takiej sytuacji zwycięzca nie ma podstaw do jakichkolwiek roszczeń wobec portalu Shining Beats.

§ 4 Dane osobowe

 1. Uczestnicy konkursów, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają portal Shining Beats do przetwarzania tych danych osobowych w celach organizacji danego konkursu czy wydawania nagród.
 2. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.)

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie zastrzeżenia związane z Konkursem mogą być kierowane na adres mailowy kontakt@shiningbeats.pl
 4. Regulamin jest dostępny na stronie www.shiningbeats.pl